عموان 
ترسیم نقشه های فضای داخلی ساختنان ( پلان ، نما، برش)
ترسیم پرسپکتیوهای موازی و مرکزی
ترسیم پرسپکتیوهای مبلمان
ترسیم پرسپکتیوهای فضای داخلی ساختمان
چیدمان فضای داخلی ساختمان با درنظر گرفتن مفاهیم بصری
ساخت ماکت 
ترسیم پلان مبلمان